A 100 éves Szerafikum épülete

A tóvárosi kapucinus templom alapkövét 1743. máj. 6-án tették le. Az építkezést Kuttner József építőmester és Krumholcz József pallér irányításával kezdték meg.

A felépült templom mellett posztómalom/kallómalom állt, melyben posztógyártás folyt.1845 körül szűnt meg. Az épületet később magtárnak használták. 1900-ban felújították s a nagy helyiséget kettéosztva a rendi tanulóifjúság számára fizikai és kémiai szertárt létesítettek benne. 1911-ben újabb átalakítás után Szerafikum néven 14 kisdiák otthona lett, /akik a gimnázium 6.osztályának elvégzése után , amennyiben hivatást éreztek a szerzetesi életre, újoncképzőbe vonultak/.

Az épület azonban egyre rosszabb állapotba került. 1913-14-ben P. Schweighardt /Somhegyi/

Veremund atya, az akkori házfőnök javaslatára a volt posztómalom helyére új épületet építtetett.

Építette: Riszter József tatai építőmester. Az építkezéshez segítséget nyújtott Kriszt János téglagyári igazgató ,ipartelepi felügyelő .Kimagasló érdemeinek elismeréséül  a tartományfőnök a rend tiszteletbeli tagjává nevezte ki. Az építési költségeket : a kapucinus rend, az uradalom, a Vallás-és Közoktatásügyi Minisztérium, valamint a hívek állták.Az építőanyag fuvarozását kiváltképpen a bajiak segítették. 1914-ben elkészült az épület. Az átadás 1916. szept 4-én történt meg.

Tágas tanteremmel, háló-ebédlő, tornateremmel ellátott kétemeletes épületben 42 középiskolás lelt második otthonára, akik tanulmányaikat a piarista gimnáziumban végezték.

Az internátusban a munkások és a kis fizetésű értelmiségek gyermekeit helyezték el. A legrászorultabbak ingyen kaptak szállást és ellátást. Az intézet élén a mindenkori házfőnök állt. Az ifjúság nevelője a prefektus atya volt.

A Szerafikum prefektusai:

P. Farkas Kornél 1914-15

P Rischl /Radnai/Anasztáz :1915-16

P. Wissinger Rajnér: 1916-21

P.Farkas Kornél: 1921-22

P. Schweighardt /Somhegyi/Veremund:1922-23

P.Forstner /Erdész/István: 1923-27

P.Patonyi Rudolf: 1931-34

P.Hartványi János :1934-36

P. Patonyi Rudolf: 1936-46

P. Sörédi Antal:1946-47

P.Patonyi Rudolf:1947-48

1944. okt. 20-án a Túrkevéről menekült 295.sz. vöröskeresztes hadikórház telepedett le a Szerafikumban. A hadszintér közeledtével nyugatra szállították őket. A rendház nyugati szárnyában , a Kanrádium épületében /Itt helyezték el a kapucinus papnak készülő fiatalokat/ működött a Karnis-féle magánszanatórium . Itt kaptak szállást az Isteni Megváltó Leányai , betegápoló nővérek.

Tatán és környékén semmiféle egészségügyi intézmény nem volt, mivel elmenekültek. A tatabányai kórház is nyugatra távozott, az észak-komáromi belövést kapott. P. Hartványi János atya , az akkori házfőnök vezetésével civil kórházzá alakították át a Szerafikum épületét.

A kórház a „Kapucinus Kisegítő Kórház”, Tata nevét vette fel. Az orvosokról a házfőnök gondoskodott. Közülük kettő mindvégig szolgálatot teljesített. Dr.Kovács Sándor MÁV orvos, a rendház háziorvosa, és Dr. Ujvári Sándor sebész. A betegeket a kedvesnővérek ápolták és a rendház fiatal tagjai. A házfőnök a pincéjüket óvóhellyé alakította át, ahol több tatai család kapott menedéket. Egészségügyi ellátásukról is a kórház orvosai, nővérei gondoskodtak. 8 sebesült orosz katonát is ápoltak, az orosz katonai parancsnoktól ezért menlevelet kaptak. A parancsnokság engedélye nélkül senki nem léphetett a rendház területére.  „Aki a tilalom ellen vét, fejbe lövik”-hangzott az utasítás. A házfőnök P.Hartványi János atya vezetése alatt álló 50 ágyas kisegítő kórházat a Népjóléti Minisztérium engedélyezte. A község 11.000, a helyi Vöröskereszt 4000 pengővel járult hozzá a kórház fenntartásához.

A kisegítő kórház 1945. aug. 4-én megszűnt. A minisztérium kérésére a házfőnök a felszerelést átadta a szőnyi állami kórháznak. A házfőnök kérésére a szőnyi kórház átvette a betegápoló nővéreket.

1945-ben újra megindult a Szerafikumban az internátusi élet. A kevés növendék a hálóteremben tanult, étkezett. A tanulóteremben és az ebédlőben a polgári leányiskola tanulóit helyezték el, ugyanis épületükben még katonaság volt elszállásolva.

Örvendetes, hogy az épület a későbbi időkben és ma is iskolaként funkcionál.

 

Dr. Kis Tiborné

ny. tanár